PPP a SPC Vysočina, pracoviště Pelhřimov, Solní 1814, tel. 565 381 364, email: pedag-poradna@pel.cz, mapa

Slovník odborných výrazů

A

aberace – odchylka od normálního stavu

abreakce – uvolnění vnitřního napětí

absence – nepřítomnost něčeho, označuje se tím i malý epileptický záchvat (petit mal)

abstrakce - myšlenkový proces vytváření obecného pojmu

abúzus – nadměrné používání alkoholu, léku aj.

adekvátní – přiměřený

adenotomie – odstranění zbytnělé nosní mandle

ADHD – syndrom sníženého deficitu pozornosti

afekt – forma emocionálního projevu

akceptace – přijímání, schvalování

aktivizace – zesílení činnosti

agramatismus – nesprávné užívání gramatických tvarů a větné skladby

aktuální – právě probíhající

ambice – ctižádost, snaha vyniknout

ambidextr – ten, kdo užívá obě ruce stejně obratně

analogie – druh úsudku o shodě jevů

analýza – rozklad, rozbor

anamnéza - osobní, rodinná – výpověď o sobě, o své rodině

anomálie – nepravidelnost

anorexie – nechutenství

anxiosní – úzkostný

apatie – nevšímavost, lhostejnost

asociace – sdružování psychických představ

aspirace – snaha po vyniknutí

astenická osobnost – člověk přehnaně vnímavý, nesmělý, nerozhodný

autistický – nereagující, mlčenlivý

B

balbuties – koktavost

brebtavost – porucha řeči s rychlým tempem a komolením slov

D

degenerace – vývojový ústup

depistáž – cílené vyhledávání ohrožených lidí

deprivace – zvrácenost, změna k horšímu

deprese – duševní stav se smutnou a sklíčenou náladou

deprivace – strádání

deteriorace – úbytek, ztráta

diference – rozdíl

disharmonický – nerovnoměrný

dispozice – předpoklad k určitému chování

DMO – dětská mozková obrna

dominance – sklon ovládat druhé

dominantní – převládající, sebevědomý

dysfázie – narušený vývoj řeči

dysgrafie – vývojová porucha psaní

dyskalkulie -- je specifická porucha schopnosti operovat s číselnými symboly ( obtíže v orientaci v číselné řadě, záměny pořadí číslic, apod. )

dyslalie – vada výslovnosti - patlavost

dyslexie – vývojová porucha čtení

dysortografie – oslabená schopnost zvládnout gramatické formy při psaní

E

empatie – vcítění do aktuálních prožitků druhých osob

empirie – zkušenost

enkopréza – neudržení stolice

epilepsie – vážné psychické onemocnění vyznačené často opakováním záchvatů s bezvědomím, může mít i lehčí formu projevu zachvatu

etiologie – nauka o příčinách

excitace – vzrušení, podráždění

extraverze – je zaměření na vnější svět

F

fixace – upevnění, ustálení

flexibilita – ohebnost, pružnost např. myšlení

fluktuace pozornosti – je periodické střídání oslabení a zesílení pozornosti

fonematický sluch – schopnost rozlišovat ve slovech sluchem hlásky, které slouží k rozlišení významů slov (máš – váš, koza – kosa)

foniatr – odborný lékař zabývající se poruchami hlasu, řeči a sluchu a jejich léčením

frustrace – zmarnění, zmaření

fyziologický – normální, přirozený

H

hereditární – dědičný

hospitalizace – umístění nemocného v nemocnici

hostilní – (postoj, chování) – nepřátelský

CH

chronický – vleklý, trvalý

I

identifikace – ztotožnění se s někým jiným

impuls – popud, podnět,

impulsivita – vznětlivost, neklid s tendencí rychle reagovat

indikace – léčebný příkaz

infantilní – dětský, dětinský, vývojově nezralý

instabilita – nevyrovnanost, nestálost

insuficience – nedostatečnost, selhání činnosti

intelekt – dispoziční struktura čistě poznávacích funkcí

inteligence – stupnice :
v značně nadprůměrný
v nadprůměrný
v mírně nadprůměrný
v průměrný
v lehká mentální retardace
v střední mentální retardace
v těžká mentální retardace
v hluboká mentální retardace

introverse – dovnitř obrácený, uzavřený

K

kognitivní – poznávací

kompenzace – vyrovnávání pocitu méněcennosti nepřiměřenou touhou po vyniknutí v jiném směru

komunikace – sdělení, zpráva, oznámení

konfabulace – smyšlenka, výmysl

konstelace – (rodinná) znamená sestavu výchovného prostředí

korelace – vzájemný vztah

L

labilita – vratkost, kolísavost, nestálost

lateralita – nadřazenost párových orgánů i funkcí jedné strany těla

LDE – (lehká dětská encefalopatie) – Lehčí vývojové poškození mozkových funkcí – je příčinou především výchovných potíží

M

maladaptace – sociální maladaptace – snížená schopnost začlenit se přiměřeně do kolektivu

maturace – zrání, dospívání

O

ontogenetický vývoj – je vývoj individuálního života jedince od početí do smrti

onychofagie – okusování nehtů

P

pavor nocturus – noční děs

percepce – vnímání, chápání

perinatální fáze – týkající se období do 10 dnů po porodu

perseverace – setrvačnost

postnatální fáze – období vývoje dítěte po narození

preference – upřednostňování

prenatální fáze – období před narozením

protahovaný – prodloužený, dlouhotrvající

psychóza – duševní nemoc, choromyslnost

R

racionální – rozumový, rozumem chápaný a odůvodněný

reedukace – převýchova

regrese – ústup, návrat na nižší stupeň vývoje

represe – potlačení

retardace – zpomalení, zpoždění, váznutí

reziduum – zbytek

S

senzitivita – vnímavost

senzibilní – citlivý

senzorický – smyslový

simplexní – jednoduchý

socializace – proces společenské kultivace člověka

somatický – týkající se tělesného vývoje

spontaneita – samovolné, vnějšími okolnostmi neovlivnitelné chování

stimulace – podněcování

strabismus – šilhání

submise – podřídivost

symptom – příznak

syndrom – soubor příznaků charakterizující chorobný stav

syntéza – skládání

T

taktilní – dotykový nebo také hmatový

temperament – je souhrn psychických vlastností, které určují rychlost průběhu duševního dění a jednání člověka

tenze – napětí, tlak

tonus – napětí (např. svalstva)

trauma - rána nebo úraz

tréma – je stav úzkosti podmíněný strachem z posouzení druhými lidmi

V

vox sibilans – šeptané slovo

Z

ZPS – zkratka pro změněnou pracovní schopnost

zralost školní – jev v podstatě biologický, podmíněný maturací nervového systému a tedy do značné míry závislý na věku dítěte

Ž

žargón – vokalizace podobná řeči (žvatlání)
01.09.2012 16:56:56
katka.r
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one