PPP a SPC Vysočina, pracoviště Pelhřimov, Solní 1814, tel. 565 381 364, email: pedag-poradna@pel.cz, mapa
Cílem naší péče je pomáhat dětem, žákům, studentům a všem, kteří se o ně starají. Odborná pomoc vychází ze specifik jednotlivých vývojových období jedince: nástup do mateřské a následně základní školy, docházka na I., II.stupeň ZŠ, ukončení 9.třídy, studium na SŠ, maturita....
V tomto širokém časovém rozpětí musí dítě zvládnout mnoho úkolů a to nejen v oblasti školních povinností. Kromě toho, že ze světa her vyrůstá ve školáka, postupuje přes zvládnutí trivia ke vzdělání v dalších předmětech, rozvíjí se a zraje i jeho osobnost - učí se přiměřené sebedůvěře, samostatnosti a zodpovědnosti. Často se musí vyrovnat s nejrůznějšími nástrahami a těžkostmi, jež přináší život.
Na žádost rodičů (případně školy, školského zařízení, lékaře - v součinnosti se zákonnými zástupci) nabízíme:
- vyšetření školní zralosti předškolních dětí
- pomoc při adaptačních problémech při přechodu z MŠ do ZŠ
- pomoc s výukovými a výchovnými problémy
- psychologické vyšetření zaměřené na:
  • zjištění úrovně rozumových schopností, paměti a pozornosti
  • osobnost a vztahy
  • mimořádné kognitivní nadání
  • diagnostiku LMD, ADHD, ADD

- speciálně pedagogické vyšetření zaměřené na:
  • diagnostiku SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie)
  • diagnostiku základních řečových vad

- pomoc při sestavení individuálního vzdělávacího plánu
- poradenství při rozhodování o dalším studiu na SŠ, SOU, OU, U a VŠ
- pomoc při řešení studijních problémů na středních školách
- vyšetření studentů s SPU pro uzpůsobení podmínek státní maturitní zkoušky
- pomoc při řešení osobních a rodiných problémů žáků a studentů
- pomoc při řešení šikany, sociometrie vztahů ve skupině, třídě
- první pomoc dětem a mládeži experimentujícími s drogou a jejich rodičům
Speciálně pedagogická intervence
Těžištěm speciálně-pedagogické intervence je pomoc dětem s výukovými problémy, které stojí za mnoha školními neúspěchy.
Tato pomoc se realizuje jednak na základních (případně mateřských) školách a jednak i v Pedagogicko-psychologické poradně.

Nápravné programy jsou zaměřené na:
- rozvoj sluchového vnímání
- rozvoj zrakového vnímání
- rozvoj prostorové orientace
- rozvoj hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky
- posílení koncentrace pozornosti
- nápravu specifických poruch učení
- nápravu základních řečových vad - pouze u stávajících klientů.
Psychologická intervence
Psychologická intervence se zaměřuje na děti s problémem - osobnostním, v interakci s okolím, projevujícím se v rodině, ve škole, v mezilidských vztazích. Tyto děti vyžadují speciální přístup a vedení, jak ze strany rodiny, tak i školy.
Vedení těchto dětí a případně i rodičů probíhá:
- formou terapií (individuální/skupinová)
- formou rodinné terapie
- formou psychosociálních her.

U některých obtíží jsou využívány:
- relaxační techniky
- autogenní trénink
- cvičení pro zlepšení koncentrace pozornosti
- prvky arteterapie
- úprava režimu, stanovení výchovných postupů
- nácvik dovedností dítěte potřebných ke zvládání náročných, stresových situací.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one