PPP a SPC Vysočina, pracoviště Pelhřimov, Solní 1814, tel. 565 381 364, email: pedag-poradna@pel.cz, mapa

Informace

Informace

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
a podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

1. Název
Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov ( PPP Pelhřimov )

2. Důvod a způsob založení
Zřizovatel organizace : Kraj Vysočina
Zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 058/06/01/ZK ze dne 20. 11. 2001 , ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 151/03/2003/ZK ze dne 17. 6. 2003
Hlavní účel organizace : Zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů kraje.
Důvod založení :
Podle § 181 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, kraj zřizuje školská zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením.
Podle § 116 školského zákona zajišťují školská poradenská zařízení pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a
školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a
pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů
a přípravě na budoucí povolání.
Právní forma : Příspěvková organizace
Rejstřík škol MŠMT – IZO : 108 024 466

3. Organizační struktura
Statutárním orgánek je ředitel, který přímo řídí všechny ostatní zaměstnance, kterými jsou odborní pracovníci ( psycholog, speciální pedagog) a sociální pracovnice. Podle § 165 školského zákona ředitel školského zařízení stanovuje organizaci a podmínky provozu školského zařízení a odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny.

4. Kontaktní spojení
Adresa : Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov
Solní 1814, 393 01 Pelhřimov
Provozní doba:
Pro objednané klienty : po – čt 6.30 - 17.30 , pá 6.30 - 14.00
Pro ostatní : po – čt 8.00 - 15.00 , pá 8.00 - 14.00

E-mail : pedag-poradna@pel.cz

Webové stránky : www.pedag-poradna.pel.cz
Telefon : 565 323 621
Mobilní telefony : ředitelka - 603 277 977
sociální pracovnice – 739 572 940

5. Bankovní spojení :
WSPK, č. účtu a kód banky 7300002077/7940

6. IČO:
70 844 186

7. DIČ: -

8. Dokumenty
Seznam hlavních dokumentů:

- Zřizovací listina a její dodatky
- Jmenovací dekret ředitele
- Organizační řád
- Koncepce činnosti PPP
- Krátkodobý plán činnosti PPP
- Střednědobý plán činnosti PPP

Dokumenty jsou k nahlédnutí u ředitele organizace nebo na www.kr-vysocina.cz v Rejstříku příspěvkových organizací.

Rozpočet : údaje o rozpočtu /výsledovka, rozvaha/ v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů za uplynulý rok lze získat z datového skladu - Finanční plán:
https://analytika.kr-vysocina.cz.

9. Žádost o informace
Požadované informace lze získat v podatelně PPP u sociální pracovnice.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Místo, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání je PPP Pelhřimov, Solní 1814 v podatelně u sociální pracovnice, popř. u ředitele poradny.

11. Opravné prostředky
Poradna nevyřizuje

12. Formuláře
Formulář žádosti o poskytnutí poradenské služby ( v elektronické podobě -„Objednejte se“ ) je k dispozici na webových stránkách poradny . Žádné jiné speciální formuláře pro příjem žádostí a dalších podání poradna nepoužívá.

13. Popisy postupů - návody při řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací : lze využít http://portal.gov.cz

14. Předpisy
Nejdůležitější používané právní předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, v platném znění
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů,
v platném znění
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění
Vyhláška č. 72/2005 sb., o poskytování poradenských služeb školám a školským
Zařízením, v platném znění
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění
NV č. 75/2005 Sb., o stanovení přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně
pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků,
v platném znění

Všechny právní předpisy jsou k nahlédnutí u ředitele poradny, na www.kr-vysocina,
nebo na www.msmt.cz/dokumenty

Vydané vnitřní předpisy :
- Vnitřní řád
- Provozní řád
- Vnitřní platový předpis
- Vnitřní směrnice k účetnictví
- Vnitřní směrnice - Vnitřní kontrolní systém
- Vnitřní směrnice o hospodárném a efektivním nakládání s finančními prostředky a
majetkem.
A další průběžně aktualizované směrnice - lze nahlédnout u ředitele PPP.

15. Úhrady za poskytování informací
Žadatel hradí náklady spojené s vyhledáním a poskytnutím informace v částce podle sazebníku úhrad, která je splatná na místě na základě pokladního dokladu vystaveného pokladní PPP.

16. Sazebník úhrad za poskytování informací
Osobní náklady : mzdové náklady zaměstnance vyhledávajícího informace podle průměrné hodinové mzdy.
Věcné náklady : kopírování, tisk – 1 Kč za 1 stránku, 2 Kč za oboustranný tisk
Poštovné : podle platného sazebníku České pošty

17. Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012 :
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňuje pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov následující údaje :
- Počet podaných žádostí o informace : 0
- Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti : 0
- Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
- Počet rozsudků soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace : 0
- Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to včetně nákladu na své vlastní zaměstnance a nákladu na právní zastoupení : výdaje nebyly vynaloženy
- Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence : licence nebyly vydány
- Počet stížností podaných podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím a stručný popis jejich vyřízení : stížnosti nebyly podány


V Pelhřimově dne 20.11.2013 PaedDr. Jana Svobodová
ředitelka PPP Pelhřimov
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013 :


V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňuje Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov následující údaje:

- Počet podaných žádostí o informace : 0
- Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti : 0
- Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
- Počet rozsudků soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace : 0
- Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to včetně nákladu na své vlastní zaměstnance a nákladu na právní zastoupení : výdaje nebyly vynaloženy
- Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence : licence nebyly vydány
- Počet stížností podaných podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím a stručný popis jejich vyřízení : stížnosti nebyly podány
V Pelhřimově dne 10. 1. 2014 PaedDr. Jana Svobodová
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném   přístupu k informacím za rok 2014 :

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňuje Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov následující údaje:
 
- Počet podaných žádostí o informace :   0
- Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti :  0
- Počet podaných odvolání proti rozhodnutí :  0
- Počet rozsudků soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace :  0
- Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to včetně nákladu na své vlastní zaměstnance a nákladu na právní zastoupení :  výdaje nebyly vynaloženy
- Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence : licence nebyly vydány
- Počet stížností podaných podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím a stručný popis jejich vyřízení :  stížnosti nebyly podány

        V Pelhřimově dne 8. 1. 2015                                          PaedDr. Jana Svobodová
 

 
 
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném   přístupu k informacím za rok 2013 :


V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňuje Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov následující údaje:
 
- Počet podaných žádostí o informace :   0
- Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti :  0
- Počet podaných odvolání proti rozhodnutí :  0
- Počet rozsudků soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace :  0
- Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to včetně nákladu na své vlastní zaměstnance a nákladu na právní zastoupení :  výdaje nebyly vynaloženy
- Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence : licence nebyly vydány
- Počet stížností podaných podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím a stručný popis jejich vyřízení :  stížnosti nebyly podány

        V Pelhřimově dne 10. 1. 2014                                          PaedDr. Jana Svobodová
 

 
 
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném   přístupu k informacím za rok 2013 :

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňuje Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov následující údaje:
 
- Počet podaných žádostí o informace :   0
- Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti :  0
- Počet podaných odvolání proti rozhodnutí :  0
- Počet rozsudků soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace :  0
- Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to včetně nákladu na své vlastní zaměstnance a nákladu na právní zastoupení :  výdaje nebyly vynaloženy
- Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence : licence nebyly vydány
- Počet stížností podaných podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím a stručný popis jejich vyřízení :  stížnosti nebyly podány

        V Pelhřimově dne 10. 1. 2014                                          PaedDr. Jana Svobodová
 

 
 
Pedagogicko psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
třída Legionářů 6, 58601 Jihlava
pracoviště Pelhřimov: Solní 1814, 393 01 Pelhřimov E-mail: pedag-poradna@pel.cz
Tel.: 565 32 36 21
Internet: www.pedag-poradna.pel.cz


Žádost o poskytnutí informace
Podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění


Žadatel : …………………………………………………………………………………..
U fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození
U právnické osoby název, identifikační číslo


Adresa : ……………………………………………………………………………………

U fyzické osoby adresa místa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování liší-li se od adresy trvalého pobytu
U právnické osoby adresa sídla společnosti, organizace, adresu pro doručování liší-li se od adresy sídla


Telefon : ……………………………… E-mail : ……………………………………….Charakteristika žádosti :
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999Sb., v platném znění (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb. v platném znění)

Název
Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov ( PPP Pelhřimov )

Důvod a způsob založení:
Zřizovatel organizace : Kraj Vysočina
Zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 058/06/01/ZK ze dne 20. 11. 2001 , ve znění změn schválených usnesením
Zastupitelstva kraje Vysočina č. 151/03/2003/ZK ze dne 17. 6. 2003

Důvod založení a hlavní účel organizace:
Podle § 116 školského zákona zajišťují školská poradenská zařízení pro děti, žáky,
studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační,
diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně
pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a
napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na
budoucí povolání.

Právní forma : Příspěvková organizace
Rejstřík škol MŠMT – IZO : 108 024 466

Organizační struktura:
Statutární orgán : ředitelka PPP PaedDr. Jana Svobodová
Zástupce v době nepřítomnosti ředitelky : sociální pracovnice Lenka Marková
Odborní pracovníci : 3 psychologové
2 speciální pedagogové
Kontaktní spojení:

Adresa : Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov
Solní 1814, 393 01 Pelhřimov

Provozní doba:
Pro objednané klienty : po – čt 6.30 - 17.30 , pá 6.30 - 14.00
Pro ostatní : po – čt 8.00 - 15.00 , pá 8.00 - 14.00
V době letních prázdnin - aktuálně

E-mail : pedag-poradna@pel.cz
Webové stránky : www.pedag-poradna.pel.cz
Telefon : 565 323 621 (spojovatelka)
Mobilní telefony : ředitelka - 603 277 977, sociální pracovnice – 739 572 940

Bankovní spojení : WSPK, č. účtu a kód banky 7300002077/7940
IČO: 70 844 186


Dokumenty:
Seznam hlavních dokumentů:
- Zřizovací listina a její dodatky
- Organizační řád

Dokumenty jsou k nahlédnutí u ředitelky organizace nebo na www.kr-vysocina.cz v Rejstříku příspěvkových organizací.

Rozpočet :
Údaje o rozpočtu /výsledovka, rozvaha/ v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů za uplynulý rok lze získat z datového skladu kraje (Rejstřík příspěvkových organizací, oddíl „ostatní informace“ )
https://analytika.kr-vysocina.cz

Žádosti a další podání:
Místo, kde lze podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání je PPP Pelhřimov, Solní 1814 v podatelně u sociální pracovnice, nebo přímo u ředitelky poradny.


Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb. – viz formuláře.

Formuláře:
Formulář žádosti o poskytnutí poradenské služby
Žádost o poskytnutí informace

Předpisy:
Nejdůležitější používané právní předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, v platném znění
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění
Vyhláška č. 72/2005 sb., o poskytování poradenských služeb školám a školským zařízením, v platném znění
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění
NV č. 75/2005 Sb., o stanovení přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění

Všechny právní předpisy jsou k nahlédnutí u ředitelky poradny, na www.kr-vysocina.cz, nebo na www.msmt.cz

Vnitřní předpisy :
- Vnitřní řád
- Provozní řád
- Program činnosti
a další průběžně aktualizované směrnice - k nahlédnutí u ředitelky

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Rok 2013
Z důvodu organizačních změn PPP se tato stránka upravuje. Děkujeme za pochopení.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one